Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Statūti

Lejupielādēt

LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU
BIEDRĪBAS
STATŪTI
Jelgavā, 2021

 1. nodaļa. Vispārējie noteikumi
  1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Veterinārārstu biedrība” (turpmāk tekstā – LVB). LVB
  nosaukuma saīsinājums ir “LVB”. LVB nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Association
  of veterinarians”.
  1.2. LVB ir veterinārārstu profesionāla organizācija, kuras pilntiesīgie biedri, Goda biedri un
  asociētie biedri likumu un šo statūtu ietvaros realizē LVB mērķa sasniegšanu.
  1.3. LVB ir sava apstiprināta simbolika – zils krusts, kuru apņem čūska stilizēta L burta veidā
  Latvijas valsts karoga krāsās.
  1.4. LVB dibināta uz nenoteiktu laiku.
  1.5. LVB likvidācijas gadījumā tās materiālā un nemateriālā manta pāriet Latvijas
  Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai tās tiesību un saistību
  pārmantotāja īpašumā.
 2. nodaļa. LVB darbības mērķi un uzdevumi.
  2.1. LVB darbības mērķis ir veterinārmedicīnas pilnveidošana Latvijas Republikā saskaņā ar
  Eiropas un pasaules valstu standartiem, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselības,
  vides aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības jomās.
  2.2. LVB darbības mērķa sasniegšanai LVB:
  2.2.1. veicina veterinārmedicīnas zinātnes attīstību un veterinārmedicīnas prakses
  pilnveidošanu:
  2.2.1.1.sekmējot aprūpējamo dzīvnieku labturību un veselību,
  2.2.1.2.sekojot veterinārmedicīnas un veterinārārstu profesijas attīstībai Eiropas un pasaules
  mērogā,
  2.2.1.3.līdzdarbojoties un sadarbojoties ar veterinārārstu organizācijām Eiropā un pasaulē,
  2.2.1.4. izstrādājot un popularizējot LVB politikas dokumentus vitāli svarīgām un aktuālām
  veterinārmedicīnas tēmām,
  2.2.1.5.aktīvi piedaloties ar veterinārmedicīnu saistītu normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē,
  iesniedzot priekšlikumus Zemkopības ministrijā, Saeimā vai citās valsts vai pašvaldību
  institūcijās un organizācijās.
  2.2.2. sekmē veterinārmedicīnas speciālistu regulāru un mērķtiecīgu izglītības līmeņa un
  kvalifikācijas paaugstināšanu normatīvos aktos noteiktā kārtībā:
  2.2.2.1.regulāri sadarbojoties ar LLU VMF studiju satura aktualizēšanai;
  2.2.2.2. nodrošinot iespējas veterinārārstiem regulāri un mērķtiecīgi paaugstināt kvalifikāciju;
  2.2.2.3.veicot veterinārārstu sertifikāciju ,vienlaikus paaugstinot veterinārmedicīnas
  pakalpojumu kvalitāti;
  2.2.2.4. uzraugot LVB Ētikas kodeksa ievērošanu;
  2.2.2.5.izstrādājot un popularizējot savu biedru vidū labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas
  un piesaistot jaunos speciālistus.
  2.2.3. Izglīto sabiedrību sabiedrības veselības, vides aizsardzības, dzīvnieku veselības un
  labturības jautājumos:
  2.2.3.1. veidojot un izdodot informatīvus, izglītojošus uz pilsoniskas sabiedrības attīstību vērstus
  izdevumus;
  2.2.3.2.atbalstot un organizējot pasākumus, profesionālās izglītības, sabiedrības izglītošanas un
  likumdošanas pilnveides jomā;
  2.2.3.3. sadarbojoties ar citām sabiedriskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un
  uzņēmumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un citās valstīs.
  2.2.4. aizstāv LVB biedru profesionālās un sociālās intereses valsts, pašvaldības un tiesu
  institūcijās.
  2.2.5. veic citas nepieciešamās darbības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.
 3. nodaļa. LVB biedri, to uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana
  Biedru uzņemšana LVB
  3.1. LVB darbojas biedri, asociētie biedri un Goda biedri.
  3.2. Par LVB biedru var būt ikviens veterinārārsta kvalifikāciju ieguvis veterinārārsts un
  veterinārfeldšeris.
  3.3. Lai kļūtu par LVB biedru LVB valdei iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
  Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LVB valde:
  3.3.1. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem LVB valde. Valdes sēdē var piedalīties pats
  pieteicējs un paust savu viedokli. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 5
  (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
  3.3.2. LVB valde var atteikt veterinārārstu vai veterinārfeldšeru uzņemt LVB, ja viņam ir bijuši
  nopietni likumdošanas vai ētikas pārkāpumi.
  3.3.3. Noraidošu valdes lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī
  biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVB biedru, un viņš
  var iesniegt atkārtotu pieteikumu pēc lēmumā norādīto iemeslu novēršanas.
  LVB asociētie biedri
  3.4. Par LVB asociēto biedru var kļūt veterinārārsts( izņemot Latvijā praktizējošs veterinārārsts),
  veterinārārsta asistents, veterinārfeldšeris, vai Latvijas Lauksaimniecības universitātes
  Veterinārmedicīnas fakultātes students, iesniedzot rakstveida iesniegumu LVB sekcijai, kura
  pieņem lēmumu un paziņo to gan asociētajam biedram, gan LVB valdei.
  LVB Goda biedri
  3.5. Par LVB Goda biedru var tikt ievēlēts ikviens LVB biedrs vai asociētais biedrs, gan jebkura
  cita persona, kas devusi ievērojamu (nozīmīgu) ieguldījumu LVB darbā vai Latvijas
  veterinārmedicīnas attīstībā.
  3.6. Kandidātus LVB Goda biedra statusam izvirza LVB valde, kāda no LVB struktūrvienībām vai
  sekcijām, iesniedzot LVB valdei motivētu pieteikumu un norādot LVB Goda biedra kandidāta
  nopelnus LVB darbā vai Latvijas veterinārmedicīnas attīstībā.
  3.7. LVB Goda biedru kandidātu pieteikumus izskata un apstiprina LVB Padome, izziņo LVB
  biedru pilnsapulcē.
  Biedru izstāšanās un izslēgšana no LVB
  3.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LVB, rakstveidā paziņojot par to attiecīgajai LVB
  struktūŗvienībai un valdei.
  3.9. Biedru var izslēgt no LVB ar valdes lēmumu, ja biedrs:
  3.9.1. vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus nav maksājis biedra naudu;
  3.9.2. nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
  3.9.3. nepilda LVB statūtos noteiktos pienākumus un saistības.
  3.10. Ja ir konstatēti būtiski profesionālās ētikas vai LVB Statūtu pārkāpumi jautājumu par LVB
  biedra izslēgšanu var ierosināt LVB valde, profesionālās sekcijas un teritoriālās struktūrvienības.
  3.11. Jautājumu par LVB biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo
  biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav
  šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no LVB un lēmuma
  motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas
  brīža.
  3.12. Asociētos biedrus var izslēgt, ja tie darbojas pretrunā ar LVB statūtiem, pilnsapulces vai
  sekcijas lēmumiem. Asociēto biedru izslēdz attiecīgā profesionālā vai sociālā sekcija un informē
  LVB valdi.
 4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
  4.1. LVB biedru tiesības:
  4.1.1. balsot un tikt ievēlētiem LVB pārvaldē;
  4.1.2. saņemt informāciju par LVB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LVB struktūrvienību
  sanāksmju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  4.1.3. piedalīties visos LVB un tās struktūrvienību organizētajos pasākumos;
  4.1.4. pārstāvēt LVB, saņemot valdes rakstisku pilnvarojumu;
  4.1.5. izteikt priekšlikumus LVB darba uzlabošanai un pilnveidošanai, iesniedzot tos rakstiski, kā
  arī aizstāvēt savu viedokli;
  4.1.6. saņemt LVB piešķirtos goda un cieņas apliecinājumus.
  4.2. LVB biedru pienākumi:
  4.2.1. ievērot LVB statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
  4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu valdes noteiktā kārtībā;
  4.2.3. līdzdarboties LVB mērķu un uzdevumu realizēšanā.
  4.3. LVB asociēto biedru tiesības:
  4.3.1. piedalīties visos LVB organizētajos pasākumos bez balsstiesībām;
  4.3.2. piedalīties LVB profesionālās vai sociālās sekcijas pasākumos, atbilstoši sekcijas
  nolikumam;
  4.3.3. izteikt rakstiski priekšlikumus un ierosinājumus LVB, LVB profesionālās vai sociālās
  sekcijas darba uzlabošanai un pilnveidošanai;
  4.3.4. saņemt LVB cieņas apliecinājumus.
  4.4. LVB asociēto biedru pienākumi:
  4.4.1. ievērot LVB Statūtus un pildīt kopsapulces, LVB un sekcijas valdes lēmumus;
  4.4.2. maksāt LVB profesionālās vai sociālās sekcijas noteikto biedra maksu;
  4.4.3. līdzdarboties LVB mērķu realizēšanā, sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai.
  4.5. LVB Goda biedru tiesības un pienākumi:
  4.5.1. LVB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, ja par LVB Goda biedru tiek
  ievēlēts LVB biedrs vai asociētais biedrs. Ja par Goda biedru tiek ievēlēta cita persona, tai ir
  padomdevēja tiesības LVB darbības jautājumos, bet tā nevar tikt ievēlēta LVB pārvaldē.
  4.5.2. LVB Goda biedri ir atbrīvoti no LVB biedru naudas maksas.
 5. nodaļa LVB organizatoriskā struktūra
  5.1.LVB augstākā lēmējinstitūcija ir LVB biedru kopsapulce.
  5.2. LVB izpildinstitūcija ir LVB valde, kuru vada LVB valdes priekšsēdētājs.
  5.3. LVB revīzijas institūcija ir LVB revīzijas komisija.
  5.4. LVB veterinārārstu profesionālās ētikas uzraudzības institūcija ir LVB profesionalās ētikas
  komisija.
  5.5. LVB darbības atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai, pareizai finanšu un gramatvedības
  uzskaitei u.c. jautājumiem nodrošina LVB administrācija, kuru vada LVB direktors.
  5.6. Ar LVB valdes lēmumu var tikt izveidotas LVB teritoriālās, profesionālās, sociālās (studentu,
  vecbiedru) u.c. struktūrvienības ar ne mazāk kā pieciem biedriem. Struktūrvienību darbību,
  tiesības un pienākumus regulē un nosaka to nolikumi, kurus apstiprina LVB valde.
  5.7. LVB Padome:
  5.7.1. LVB Padome ir LVB struktūrvienība, kas palīdz valdei sagatavoties LVB
  pilnsapulcei , apstiprinot pilnsapulces dienas kārtību , atbalstot konkrētu politikas
  dokumentu vai rezolūciju uc. dokumentu gatavību balsošanai.
  5.7.2.LVB Padome sastāv no LVB valdes un visu LVB struktūrvienību vadītājiem.
  5.7.3.LVB Padome sanāk pēc valdes aicinājuma pirms LVB pilnsapulces, bet tā var sanākt arī pēc
  valdes aicinājuma vai savas iniciatīvas aktuālu problēmu apspriešanai.
  5.7.4.Padomes lēmumi ir informatīvi, tiem nav saistoša spēka.
  6.nodaļa LVB biedru kopsapulce
  6.1. LVB biedru kopsapulce ir LVB augstākā lēmējinstitūcija.
  6.2. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā .
  6.3. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to
  rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 ( viena desmitā) daļa LVB biedru, norādot sasaukšanas
  iemeslu:
  6.3.1. ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms
  kopsapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  6.4. LVB biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri.
  6.5. Biedru kopsapulces sasaukšanas un norises kārtība:
  6.5.1. par LVB kopsapulces sasaukšanu lēmumu pieņem LVB valde;
  6.5.2. LVB valde ne vēlāk kā divus mēnešus pirms noteiktā kopsapulces datuma izsludina LVB
  biedriem kopsapulces sasaukšanu, nosakot pieteikšanos elektroniskā formā;
  6.5.3. LVB biedriem ir tiesības elektroniski pieteikties dalībai LVB kopsapulcē viena mēneša laikā
  no tās izziņošanas brīža;
  6.5.4. ja pieteikšanās slēgšanas brīdī pieteikušo biedru skaits ir mazāks par 10% no kopējā LVB
  biedru skaita, tad LVB valde var pieteikšanos kopsapulcei pagarināt par divām nedēļām.
  6.5.5. LVB kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 20% (divdesmit procenti) no LVB
  biedru skaita;
  6.5.6. ja LVB kopsapulcē piedalās mazāk kā 20% (divdesmit procenti) no LVB biedru skaita, tad
  kopsapulce nav lemttiesīga, un LVB valdei ne ātrāk kā pēc 2 (divām) nedēļām un ne vēlāk kā 5
  (piecām) nedēļām ir jāizsludina atkārtota LVB kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību;
  6.5.7. atkārtoti sasaukta LVB kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo LVB biedru skaita
  ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 10% no biedru kopskaita.
  LVB kopsapulces lēmumu pieņemšana
  6.6. LVB kopsapulcē visi lēmumi tiek pieņemti balsojot atklāti, par tiem nobalsojot vairākumam
  no kopsapulcē klātesošiem LVB biedriem, izņemot statūtos noteiktos gadījumus, kad lēmumus
  pieņem aizklātā balsojumā:
  6.6.1. LVB kopsapulcē aizklāti balsojot tiek ievēlēti LVB valdes priekšsēdētājs, LVB valdes locekļi
  un LVB Ētikas komisijas locekļi;
  6.6.2. citu LVB lēmumu pieņemšana aizklātā balsojumā var tikt pasludināta, ja par to nobalso
  2/3(divas trešdaļas) no kopsapulcē klātesošiem LVB biedriem.
  6.7. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LVB darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja
  par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru .
 6. nodaļa LVB valde
  7.1. LVB valde ir LVB izpildinstitūcija, kas ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru
  kopsapulces kompetencē.
  7.2. Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem, tai skaitā valdes priekšsēdētāja, kurus ievēl
  biedru kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs)/ gadiem, bet ne ilgāk kā 2 (divus)pilnvaru
  termiņus pēc kārtas. Atkārtoti pēc valdes locekļa pienākuma pildīšanas ievēlēt valdē var pēc 1
  (viena) gada. Valdes locekli var atsaukt ar biedru kopsapulces lēmumu.
  7.3. Valdes priekšsēdētājs organizē un vada valdes darbu, nodrošinot LVB kopsapulces lēmumu
  izpildi, veicinot LVB mērķu sasniegšanu. Valdes priekšsēdētājs nevar vienlaikus būt citas LVB
  institūcijas vadītājs.
  7.4. Valde LVB saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai var pieņemt darbā
  LVB direktoru, kā arī citus darbiniekus un nosaka viņu atalgojumu atbilstoši uzdevumiem un LVB
  finansiālajām iespējām.
  7.5. Valdei ir pienākums izveidot komisijas (sertifikācijas, normatīvo dokumentu izvērtēšanas,
  izglītības u.c.) un darba grupas, kuru darbību reglamentē LVB valdē izstrādāti un apstiprināti
  nolikumi, paredzot darba uzdevumu, nosacījumus un izpildes termiņu.
  7.6. LVB valdei ir pienākums izveidot redakcionālo komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā, nosakot
  tās uzdevumus, tiesības un pienākumus.
  7.7. LVB valdes priekšsēdētājs pārstāv LVB atsevišķi vai kopā ar pārējiem valdes locekļiem,
  pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LVB kopā ar LVB valdes priekssēdētāju vai kopā ar
  citiem 3 valdes locekļiem.
  7.8. Ja LVB valdei nav vienotas pozīcijas, tad valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt LVB
  atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LVB kopā ar citiem 3 valdes locekļiem,
  neskaitot valdes priekšsēdētāju.
  7.9. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet valdes loceklis var prasīt tādu
  izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
  7.10. LVB valdes sēdes:
  7.10.1. valdes sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 4 reizes gadā, un tās vada
  valdes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona ;
  7.10.2. valdes sēdes tiek izsludinātas, publicējot informāciju LVB mājaslapā, ne vēlāk kā trīs
  dienas pirms valdes sēdes un elektroniski izsūtot katram valdes loceklim uzaicinājumu uz sēdi,
  dienas kārtības jautājumus un nepieciešamos izskatāmos uzskates materiālus;
  7.10.3. valde ir lemtspējīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz trīs valdes locekļi;
  7.10.4. valdes sēdes tiek protokolētas;
  7.10.5. valdes sēdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu;
  7.10.6. valdes sēdes ir atklātas LVB biedriem, izņemot gadījumus, ja LVB valde lemj par slēgtām
  valdes sēdēm.
  7.10.7. valdes locekļu pienākumus un valdes darbību reglamentē nolikums.
 7. nodaļa LVB Revīzijas komisija
  8.1. LVB Revīzijas komisija ir LVB revīzijas institūcija, kas veic LVB finansiālās un saimnieciskās
  darbības kontroli un izvērtē tās atbilstību LR normatīvajiem aktiem.
  8.2. Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) revidentiem, kurus uz 3 (trīs) gadiem, bet ne ilgāk kā 2
  (divus) termiņus pēc kārtas, ievēlē biedru kopsapulce.
  8.3. LVB revidenti nevar būt LVB valdes locekļi.
  8.4. Revidentu pienākumi:
  8.4.1. veikt LVB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  8.4.2. dot atzinumu par LVB budžeta plānojumu un izpildi, un gada pārskatu;
  8.4.3. izvērtēt LVB grāmatvedības un lietvedības darbu;
  8.4.4. sniegt ieteikumus LVB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;
  8.4.5. vērtēt LVB valdes un citu struktūrvienību darbu atbilstību LVB Statūtiem, izvirzītiem
  mērķiem un uzdevumiem.
  8.5. LVB valde pēc revidentu rakstiska lūguma var pieaicināt revīzijas veikšanai neatkarīgu
  zvērinātu revidentu.
  8.6. Revidenti veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  8.7. LVB valde apstiprina LVB gada pārskatu tikai pēc revidentu atzinuma saņemšanas. Gada
  pārskatam jābūt pieejamam visiem LVB biedriem ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms kārtējās
  biedru kopsapulces.
  8.8. Revizijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2 (divi) revidenti. Lēmums ir
  pieņemts, ja par to nobalso divi no klātesošajiem revidentiem.
 8. nodaļa LVB Profesionālās ētikas komisija
  9.1. LVB Profesionālās ētikas komisija (turmpāk – Ētikas komisija) ir veterinārārstu profesionālās
  uzraudzības institūcija, kuras darbības mērķis ir nostiprināt veterinārārstu profesionālās ētikas
  un uzvedības pamatprincipus atbilstoši LVB Ētikas kodeksam.
  9.2. Ētikas komisijas piecus locekļus ievēlē LVB biedru kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs)
  gadiem, bet ne ilgāk kā 2(divus) termiņus pēc kārtas. Ētikas komisijas darbību nosaka nolikums,
  ko apstiprina LVB valde.
  9.3. LVB Profesionālā ētikas komisija izstrādā un LVB kopsapulce apstiprina LVB Ētikas kodeksu,
  kas ir saistošs visiem LVB biedriem.
 9. nodaļa Biedra nauda
  10.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu kopsapulces noteiktā apmērā.
  10.2. Biedra naudas maksāšanas kārtību nosaka LVB valde.
  10.3. Biedrības seniori vecumā no 70.gadiem tiek atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas.
  LVB valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš
  Jelgavā, 2021.gada 19.martā