Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Statūti

Lejupielādēt

LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU BIEDRĪBAS
STATŪTI
Jelgavā, 2021

1. nodaļa. Vispārējie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Veterinārārstu biedrība” (turpmāk tekstā – LVB). LVB nosaukuma saīsinājums ir “LVB”. LVB nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Association of veterinarians”.
1.2. LVB ir veterinārārstu profesionāla organizācija, kuras pilntiesīgie biedri, Goda biedri un asociētie biedri likumu un šo statūtu ietvaros realizē LVB mērķa sasniegšanu.
1.3. LVB ir sava apstiprināta simbolika – zils krusts, kuru apņem čūska stilizēta L burta veidā Latvijas valsts karoga krāsās.
1.4. LVB dibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5. LVB likvidācijas gadījumā tās materiālā un nemateriālā manta pāriet Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai tās tiesību un saistību pārmantotāja īpašumā.

2. nodaļa. LVB darbības mērķi un uzdevumi
2.1. LVB darbības mērķis ir veterinārmedicīnas pilnveidošana Latvijas Republikā saskaņā ar Eiropas un pasaules valstu standartiem, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselības, vides aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības jomās.
2.2. LVB darbības mērķa sasniegšanai LVB:
2.2.1. veicina veterinārmedicīnas zinātnes attīstību un veterinārmedicīnas prakses
pilnveidošanu:
2.2.1.1. sekmējot aprūpējamo dzīvnieku labturību un veselību,
2.2.1.2. sekojot veterinārmedicīnas un veterinārārstu profesijas attīstībai Eiropas un pasaules mērogā,
2.2.1.3. līdzdarbojoties un sadarbojoties ar veterinārārstu organizācijām Eiropā un pasaulē,
2.2.1.4. izstrādājot un popularizējot LVB politikas dokumentus vitāli svarīgām un aktuālām veterinārmedicīnas tēmām,
2.2.1.5. aktīvi piedaloties ar veterinārmedicīnu saistītu normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē, iesniedzot priekšlikumus Zemkopības ministrijā, Saeimā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās un organizācijās.
2.2.2. sekmē veterinārmedicīnas speciālistu regulāru un mērķtiecīgu izglītības līmeņa un kvalifikācijas paaugstināšanu normatīvos aktos noteiktā kārtībā:
2.2.2.1. regulāri sadarbojoties ar LLU VMF studiju satura aktualizēšanai;
2.2.2.2. nodrošinot iespējas veterinārārstiem regulāri un mērķtiecīgi paaugstināt kvalifikāciju;
2.2.2.3. veicot veterinārārstu sertifikāciju ,vienlaikus paaugstinot veterinārmedicīnas pakalpojumu kvalitāti;
2.2.2.4. uzraugot LVB Ētikas kodeksa ievērošanu;
2.2.2.5. izstrādājot un popularizējot savu biedru vidū labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas un piesaistot jaunos speciālistus.
2.2.3. Izglīto sabiedrību sabiedrības veselības, vides aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības jautājumos:
2.2.3.1. veidojot un izdodot informatīvus, izglītojošus uz pilsoniskas sabiedrības attīstību vērstus izdevumus;
2.2.3.2. atbalstot un organizējot pasākumus, profesionālās izglītības, sabiedrības izglītošanas un likumdošanas pilnveides jomā;
2.2.3.3. sadarbojoties ar citām sabiedriskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un citās valstīs.
2.2.4. aizstāv LVB biedru profesionālās un sociālās intereses valsts, pašvaldības un tiesu institūcijās.
2.2.5. veic citas nepieciešamās darbības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

3. nodaļa. LVB biedri, to uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana
Biedru uzņemšana LVB
3.1. LVB darbojas biedri, asociētie biedri un Goda biedri.
3.2. Par LVB biedru var būt ikviens veterinārārsta kvalifikāciju ieguvis veterinārārsts un veterinārfeldšeris.
3.3. Lai kļūtu par LVB biedru LVB valdei iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LVB valde:
3.3.1. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem LVB valde. Valdes sēdē var piedalīties pats pieteicējs un paust savu viedokli. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.3.2. LVB valde var atteikt veterinārārstu vai veterinārfeldšeru uzņemt LVB, ja viņam ir bijuši nopietni likumdošanas vai ētikas pārkāpumi.
3.3.3. Noraidošu valdes lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVB biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu pēc lēmumā norādīto iemeslu novēršanas.
LVB asociētie biedri
3.4. Par LVB asociēto biedru var kļūt veterinārārsts( izņemot Latvijā praktizējošs veterinārārsts), veterinārārsta asistents, veterinārfeldšeris, vai Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes students, iesniedzot rakstveida iesniegumu LVB sekcijai, kura pieņem lēmumu un paziņo to gan asociētajam biedram, gan LVB valdei.
LVB Goda biedri
3.5. Par LVB Goda biedru var tikt ievēlēts ikviens LVB biedrs vai asociētais biedrs, gan jebkura cita persona, kas devusi ievērojamu (nozīmīgu) ieguldījumu LVB darbā vai Latvijas veterinārmedicīnas attīstībā.
3.6. Kandidātus LVB Goda biedra statusam izvirza LVB valde, kāda no LVB struktūrvienībām vai sekcijām, iesniedzot LVB valdei motivētu pieteikumu un norādot LVB Goda biedra kandidāta nopelnus LVB darbā vai Latvijas veterinārmedicīnas attīstībā.
3.7. LVB Goda biedru kandidātu pieteikumus izskata un apstiprina LVB Padome, izziņo LVB biedru pilnsapulcē.
Biedru izstāšanās un izslēgšana no LVB
3.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LVB, rakstveidā paziņojot par to attiecīgajai LVB struktūrvienībai un valdei.
3.9. Biedru var izslēgt no LVB ar valdes lēmumu, ja biedrs:
3.9.1. vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus nav maksājis biedra naudu;
3.9.2. nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
3.9.3. nepilda LVB statūtos noteiktos pienākumus un saistības.
3.10. Ja ir konstatēti būtiski profesionālās ētikas vai LVB Statūtu pārkāpumi jautājumu par LVB biedra izslēgšanu var ierosināt LVB valde, profesionālās sekcijas un teritoriālās struktūrvienības.
3.11. Jautājumu par LVB biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no LVB un lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.12. Asociētos biedrus var izslēgt, ja tie darbojas pretrunā ar LVB statūtiem, pilnsapulces vai sekcijas lēmumiem. Asociēto biedru izslēdz attiecīgā profesionālā vai sociālā sekcija un informē LVB valdi.

4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. LVB biedru tiesības:
4.1.1. balsot un tikt ievēlētiem LVB pārvaldē;
4.1.2. saņemt informāciju par LVB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LVB struktūrvienību sanāksmju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos LVB un tās struktūrvienību organizētajos pasākumos;
4.1.4. pārstāvēt LVB, saņemot valdes rakstisku pilnvarojumu;
4.1.5. izteikt priekšlikumus LVB darba uzlabošanai un pilnveidošanai, iesniedzot tos rakstiski, kā arī aizstāvēt savu viedokli;
4.1.6. saņemt LVB piešķirtos goda un cieņas apliecinājumus.
4.2. LVB biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot LVB statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu valdes noteiktā kārtībā;
4.2.3. līdzdarboties LVB mērķu un uzdevumu realizēšanā.
4.3. LVB asociēto biedru tiesības:
4.3.1. piedalīties visos LVB organizētajos pasākumos bez balsstiesībām;
4.3.2. piedalīties LVB profesionālās vai sociālās sekcijas pasākumos, atbilstoši sekcijas nolikumam;
4.3.3. izteikt rakstiski priekšlikumus un ierosinājumus LVB, LVB profesionālās vai sociālās sekcijas darba uzlabošanai un pilnveidošanai;
4.3.4. saņemt LVB cieņas apliecinājumus.
4.4. LVB asociēto biedru pienākumi:
4.4.1. ievērot LVB Statūtus un pildīt kopsapulces, LVB un sekcijas valdes lēmumus;
4.4.2. maksāt LVB profesionālās vai sociālās sekcijas noteikto biedra maksu;
4.4.3. līdzdarboties LVB mērķu realizēšanā, sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai.
4.5. LVB Goda biedru tiesības un pienākumi:
4.5.1. LVB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, ja par LVB Goda biedru tiek ievēlēts LVB biedrs vai asociētais biedrs. Ja par Goda biedru tiek ievēlēta cita persona, tai ir padomdevēja tiesības LVB darbības jautājumos, bet tā nevar tikt ievēlēta LVB pārvaldē.
4.5.2. LVB Goda biedri ir atbrīvoti no LVB biedru naudas maksas.

5. nodaļa LVB organizatoriskā struktūra
5.1. LVB augstākā lēmējinstitūcija ir LVB biedru kopsapulce.
5.2. LVB izpildinstitūcija ir LVB valde, kuru vada LVB valdes priekšsēdētājs.
5.3. LVB revīzijas institūcija ir LVB revīzijas komisija.
5.4. LVB veterinārārstu profesionālās ētikas uzraudzības institūcija ir LVB profesionalās ētikas komisija.
5.5. LVB darbības atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai, pareizai finanšu un gramatvedības uzskaitei u.c. jautājumiem nodrošina LVB administrācija, kuru vada LVB direktors.
5.6. Ar LVB valdes lēmumu var tikt izveidotas LVB teritoriālās, profesionālās, sociālās (studentu, vecbiedru) u.c. struktūrvienības ar ne mazāk kā pieciem biedriem. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus regulē un nosaka to nolikumi, kurus apstiprina LVB valde.
5.7. LVB Padome:
5.7.1. LVB Padome ir LVB struktūrvienība, kas palīdz valdei sagatavoties LVB pilnsapulcei, apstiprinot pilnsapulces dienas kārtību, atbalstot konkrētu politikas dokumentu vai rezolūciju u.c. dokumentu gatavību balsošanai.
5.7.2. LVB Padome sastāv no LVB valdes un visu LVB struktūrvienību vadītājiem.
5.7.3. LVB Padome sanāk pēc valdes aicinājuma pirms LVB pilnsapulces, bet tā var sanākt arī pēc valdes aicinājuma vai savas iniciatīvas aktuālu problēmu apspriešanai.
5.7.4. Padomes lēmumi ir informatīvi, tiem nav saistoša spēka.
6. nodaļa LVB biedru kopsapulce
6.1. LVB biedru kopsapulce ir LVB augstākā lēmējinstitūcija.
6.2. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā .
6.3. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa LVB biedru, norādot sasaukšanas iemeslu:
6.3.1. ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms kopsapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.4. LVB biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri.
6.5. Biedru kopsapulces sasaukšanas un norises kārtība:
6.5.1. par LVB kopsapulces sasaukšanu lēmumu pieņem LVB valde;
6.5.2. LVB valde ne vēlāk kā divus mēnešus pirms noteiktā kopsapulces datuma izsludina LVB biedriem kopsapulces sasaukšanu, nosakot pieteikšanos elektroniskā formā;
6.5.3. LVB biedriem ir tiesības elektroniski pieteikties dalībai LVB kopsapulcē viena mēneša laikā no tās izziņošanas brīža;
6.5.4. ja pieteikšanās slēgšanas brīdī pieteikušo biedru skaits ir mazāks par 10% no kopējā LVB biedru skaita, tad LVB valde var pieteikšanos kopsapulcei pagarināt par divām nedēļām.
6.5.5. LVB kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 20% (divdesmit procenti) no LVB biedru skaita;
6.5.6. ja LVB kopsapulcē piedalās mazāk kā 20% (divdesmit procenti) no LVB biedru skaita, tad kopsapulce nav lemttiesīga, un LVB valdei ne ātrāk kā pēc 2 (divām) nedēļām un ne vēlāk kā 5 (piecām) nedēļām ir jāizsludina atkārtota LVB kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību;
6.5.7. atkārtoti sasaukta LVB kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo LVB biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 10% no biedru kopskaita.
LVB kopsapulces lēmumu pieņemšana
6.6. LVB kopsapulcē visi lēmumi tiek pieņemti balsojot atklāti, par tiem nobalsojot vairākumam no kopsapulcē klātesošiem LVB biedriem, izņemot statūtos noteiktos gadījumus, kad lēmumus pieņem aizklātā balsojumā:
6.6.1. LVB kopsapulcē aizklāti balsojot tiek ievēlēti LVB valdes priekšsēdētājs, LVB valdes locekļi un LVB Ētikas komisijas locekļi;
6.6.2. citu LVB lēmumu pieņemšana aizklātā balsojumā var tikt pasludināta, ja par to nobalso 2/3 (divas trešdaļas) no kopsapulcē klātesošiem LVB biedriem.
6.7. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LVB darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru.

7. nodaļa LVB valde
7.1. LVB valde ir LVB izpildinstitūcija, kas ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.
7.2. Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem, tai skaitā valdes priekšsēdētāja, kurus ievēl biedru kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs)/ gadiem, bet ne ilgāk kā 2 (divus) pilnvaru termiņus pēc kārtas. Atkārtoti pēc valdes locekļa pienākuma pildīšanas ievēlēt valdē var pēc 1 (viena) gada. Valdes locekli var atsaukt ar biedru kopsapulces lēmumu.
7.3. Valdes priekšsēdētājs organizē un vada valdes darbu, nodrošinot LVB kopsapulces lēmumu izpildi, veicinot LVB mērķu sasniegšanu. Valdes priekšsēdētājs nevar vienlaikus būt citas LVB institūcijas vadītājs.
7.4. Valde LVB saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai var pieņemt darbā LVB direktoru, kā arī citus darbiniekus un nosaka viņu atalgojumu atbilstoši uzdevumiem un LVB finansiālajām iespējām.
7.5. Valdei ir pienākums izveidot komisijas (sertifikācijas, normatīvo dokumentu izvērtēšanas, izglītības u.c.) un darba grupas, kuru darbību reglamentē LVB valdē izstrādāti un apstiprināti nolikumi, paredzot darba uzdevumu, nosacījumus un izpildes termiņu.
7.6. LVB valdei ir pienākums izveidot redakcionālo komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā, nosakot tās uzdevumus, tiesības un pienākumus.
7.7. LVB valdes priekšsēdētājs pārstāv LVB atsevišķi vai kopā ar pārējiem valdes locekļiem, pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LVB kopā ar LVB valdes priekssēdētāju vai kopā ar citiem 3 valdes locekļiem.
7.8. Ja LVB valdei nav vienotas pozīcijas, tad valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt LVB atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LVB kopā ar citiem 3 valdes locekļiem, neskaitot valdes priekšsēdētāju.
7.9. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
7.10. LVB valdes sēdes:
7.10.1. valdes sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 4 reizes gadā, un tās vada valdes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona;
7.10.2. valdes sēdes tiek izsludinātas, publicējot informāciju LVB mājaslapā, ne vēlāk kā trīs dienas pirms valdes sēdes un elektroniski izsūtot katram valdes loceklim uzaicinājumu uz sēdi, dienas kārtības jautājumus un nepieciešamos izskatāmos uzskates materiālus;
7.10.3. valde ir lemtspējīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz trīs valdes locekļi;
7.10.4. valdes sēdes tiek protokolētas;
7.10.5. valdes sēdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu;
7.10.6. valdes sēdes ir atklātas LVB biedriem, izņemot gadījumus, ja LVB valde lemj par slēgtām valdes sēdēm.
7.10.7. valdes locekļu pienākumus un valdes darbību reglamentē nolikums.

8. nodaļa LVB Revīzijas komisija
8.1. LVB Revīzijas komisija ir LVB revīzijas institūcija, kas veic LVB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli un izvērtē tās atbilstību LR normatīvajiem aktiem.
8.2. Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) revidentiem, kurus uz 3 (trīs) gadiem, bet ne ilgāk kā 2 (divus) termiņus pēc kārtas, ievēlē biedru kopsapulce.
8.3. LVB revidenti nevar būt LVB valdes locekļi.
8.4. Revidentu pienākumi:
8.4.1. veikt LVB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. dot atzinumu par LVB budžeta plānojumu un izpildi, un gada pārskatu;
8.4.3. izvērtēt LVB grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.4. sniegt ieteikumus LVB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;
8.4.5. vērtēt LVB valdes un citu struktūrvienību darbu atbilstību LVB Statūtiem, izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem.
8.5. LVB valde pēc revidentu rakstiska lūguma var pieaicināt revīzijas veikšanai neatkarīgu zvērinātu revidentu.
8.6. Revidenti veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.7. LVB valde apstiprina LVB gada pārskatu tikai pēc revidentu atzinuma saņemšanas. Gada pārskatam jābūt pieejamam visiem LVB biedriem ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms kārtējās biedru kopsapulces.
8.8. Revizijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2 (divi) revidenti. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso divi no klātesošajiem revidentiem.

9. nodaļa LVB Profesionālās ētikas komisija
9.1. LVB Profesionālās ētikas komisija (turmpāk – Ētikas komisija) ir veterinārārstu profesionālās uzraudzības institūcija, kuras darbības mērķis ir nostiprināt veterinārārstu profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus atbilstoši LVB Ētikas kodeksam.
9.2. Ētikas komisijas piecus locekļus ievēlē LVB biedru kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem, bet ne ilgāk kā 2 (divus) termiņus pēc kārtas. Ētikas komisijas darbību nosaka nolikums, ko apstiprina LVB valde.
9.3. LVB Profesionālā ētikas komisija izstrādā un LVB kopsapulce apstiprina LVB Ētikas kodeksu, kas ir saistošs visiem LVB biedriem.

10. nodaļa Biedra nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu kopsapulces noteiktā apmērā.
10.2. Biedra naudas maksāšanas kārtību nosaka LVB valde.
10.3. Biedrības seniori vecumā no 70. gadiem tiek atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas.

LVB valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš
Jelgavā, 2021. gada 19. martā

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com