Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ko sagaidīt iesniedzot sūdzību LVB profesionālās ētikas komisijai

Ko varat sagaidīt, iesniedzot sūdzību Latvijas veterinārārstu biedrības Profesionālās ētikas komisijai?

Kādus jautājumus un cik ilgā laikā PĒK izskata?
PĒK izskata iesniegumus par praktizējošu veterinārārstu iespējamiem ētiska un profesionāla rakstura pārkāpumiem. Iesniegumi tiek izskatīti no viena līdz četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams ilgāks laiks faktu konstatācijai, informācijas iegūšanai vai ekspertīžu veikšanai, lietas izskatīšanas termiņu ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam.


Kas notiek pēc iesnieguma saņemšanas?
Saņemot iesniegumu, PĒK izvērtē, vai tas atbilst LVB PĒK nolikumam (nolikums, šeit). Ja iesniegums atbilst nolikumam, tad nepieciešamības gadījumā iesaistītajām pusēm tiek lūgta papildu informācija un pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiek sasaukta komisijas sēde. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi tiek uzaicinātas iesaistītās personas.

Kā notiek lēmuma pieņemšana?
PĒK pieņem lēmumu to pamatojot ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautisko tiesību vai Eiropas Savienības normām, kā arī vispārējiem tiesību principiem, LVB statūtiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksu un veterinārmedicīnas ētikas principiem. Lēmuma pamatojumā komisija var izmantot argumentus, kas izteikti speciālajā literatūrā. Pēc lietas izskatīšanas PĒK sagatavoto rakstveida lēmumu un nosūta iesaistītajām pusēm un LVB Sertifikācijas komisijai.

Vai PĒK var lemt par atlīdzības piešķiršanu iesnieguma iesniedzējam?
Profesionālajai Ētikas Komisijai nav tiesības lemt par naudas līdzekļu atlīdzības piešķiršanu, lai segtu Jūsu izdevumus, kuri radušies dzīvnieku ārstēšanas rezultātā vai kompensētu Jums nodarīto morālo kaitējumu.  Ja Jūs vēlaties materiālu kompensāciju, lūdzu, vērsieties civiltiesiskā kārtā tiesā.   

Kāda ir sūdzības iesniegšanas kārtība?

Sūdzības iesnieguma veidlapa: – https://lvb.lv/profesionalas-etikas-komisija/

Iesniegumu var iesniegt:
Iesniegumu un situācijas aprakstu var iesniegt rakstiski, sūtot pa pastu uz Latvijas veterinārārstu biedrības biroju. Uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam. Adrese: Zemgales prospekts 9-6, Jelgava, LV-3001. Iesnieguma forma pieejama šeit.
Iesniegumu var iesniegt elektroniski. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma forma pieejama šeit.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com