Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Profesionālās ētikas komisija

1.Profesionālās ētikas komisija
Profesionālās ētikas komisijas (PĒK) darbības mērķis ir nostiprināt un veicināt profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši LVB Statūtos noteiktajiem mērķiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksam un profesijas prestižam. Komisija savā darbā balstās  Statūtiem https://lvb.lv/statuti/ , Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksu un veterinārmedicīnas ētikas principiem.

Profesionālās ētikas komisija no 2021. gada 19. marta darbojas sekojošā sastāvā:

  1. Egils Juitinovičs
  2. Armands Vekšins
  3. Kristīne Drevinska
  4. Inga Bauģe 

Ko varat sagaidīt, iesniedzot sūdzību Latvijas veterinārārstu biedrības Profesionālās ētikas komisijai?
LVB Profesionālā ētikas komisija (PĒK) ir  Latvijas Veterinārārstu biedrības viena no komisijām, un tās pienākumi ir analizēt un palīdzēt risināt ētiska un profesionāla rakstura jautājumus, pieņemot lēmumus par izskatītajām lietām, konfliktiem un pārkāpumiem.  Savā darbā PĒK vadās pēc izstrādātā nolikuma.
Pirms sūdzības iesniegšanas, aicinām iepazīties ar tālāk aprakstīto informāciju, kas paskaidro PĒK darbības pienākumus un tiesības.

Kādus jautājumus un cik ilgā laikā PĒK izskata?
PĒK izskata iesniegumus par praktizējošu veterinārārstu iespējamiem ētiska un profesionāla rakstura pārkāpumiem. Iesniegumi tiek izskatīti no viena līdz četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams ilgāks laiks faktu konstatācijai, informācijas iegūšanai vai ekspertīžu veikšanai, lietas izskatīšanas termiņu ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam.

Kāds ir PĒK mērķis?
Izskatot iesniegumus, PĒK galvenais mērķis ir noteikt, vai, sniedzot veterinārmedicīniskos pakalpojumus ir ievērots Veterinārārstu ētikas kodekss, veterinārmedicīniskās prakses standarti un Latvijas Republikas normatīvie akti.
Kas notiek pēc iesnieguma saņemšanas?
Saņemot iesniegumu, PĒK izvērtē, vai tas atbilst LVB PĒK nolikumam (nolikums, šeit). Ja iesniegums atbilst nolikumam, tad nepieciešamības gadījumā iesaistītajām pusēm tiek lūgta papildu informācija un pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiek sasaukta komisijas sēde. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi tiek uzaicinātas iesaistītās personas.

Kā notiek lēmuma pieņemšana?
PĒK pieņem lēmumu to pamatojot ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautisko tiesību vai Eiropas Savienības normām, kā arī vispārējiem tiesību principiem, LVB statūtiem, Latvijas veterinārārstu ētikas kodeksu un veterinārmedicīnas ētikas principiem. Lēmuma pamatojumā komisija var izmantot argumentus, kas izteikti speciālajā literatūrā. Pēc lietas izskatīšanas PĒK sagatavoto rakstveida lēmumu un nosūta iesaistītajām pusēm un LVB Sertifikācijas komisijai.

Vai PĒK var lemt par atlīdzības piešķiršanu iesnieguma iesniedzējam?
Profesionālajai Ētikas Komisijai nav tiesības lemt par naudas līdzekļu atlīdzības piešķiršanu, lai segtu Jūsu izdevumus, kuri radušies dzīvnieku ārstēšanas rezultātā vai kompensētu Jums nodarīto morālo kaitējumu.  Ja Jūs vēlaties materiālu kompensāciju, lūdzu, vērsieties civiltiesiskā kārtā tiesā.   

Kāda ir sūdzības iesniegšanas kārtība?
Iesniegumu var iesniegt:
Iesniegumu un situācijas aprakstu var iesniegt rakstiski, sūtot pa pastu uz Latvijas veterinārārstu biedrības biroju. Uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam. Adrese: Zemgales prospekts 9-8, Jelgava, LV-3001. Iesnieguma forma pieejama šeit.
Iesniegumu var iesniegt elektroniski. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma forma pieejama šeit


Sūdzības elektroniska iesniegšana

Komisija ievēlēta 2021. gada 19. martā uz ( trīs gadiem )

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com