Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Veterinārais žurnāls Nolikums

Apstiprināts
20.05.2020.
Latvijas Veterinārārstu biedrības
informatīvā biļetena “Veterinārais žurnāls”
nolikums.


1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Latvijas Veterinārārstu biedrības(turpmāk tekstā LVB) oficiālais preses izdevums ir informatīvais
biļetens “Veterinārais žurnāls” (turpmāk tekstā “VŽ”), kas iznāk saskaņā arLatvijas Republikas likumu “Par
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” , LVB Statūtus un šo nolikumu.
1.2. “VŽ” ir bezpeļņas izdevums,kas pauž LVB valdes viedokli,lēmumus, publicē rakstus par
veterinārmedicīnas zinātni un ar praksi saistītus oriģinālpētījumus, populārzinātniskas atklāsmes,
tulkojumus, informē par aktualitātēm veterinārmedicīnā un ar to saistītās jomās, veterinārārstu praksē un
Veterinārmedicīnas fakultātē.
1.3. “VŽ ir LVB intelektuālais īpašums, tas iznāk četras reizes gadā, un tā reģistrācijas nr.0502.
1.4. VŽ materiālu pārpublicēšanas gadījumā nepieciešams rakstisks saskaņojums ar redkolēģiju un
atsauce uz avotu, resp VŽ.
2.VŽ organizatoriskā struktūra.
2.1. “VŽ” gatavo (veido) redaktors, redkolēģija un tehniskie darbinieki, kuru darbu organizē un vadaLVB
valdes apstiprināts redaktors.
2.2. “VŽ” redaktors izveido redkolēģiju trīs cilvēku sastāvā, kur viens pārstāv privātpraktizējošos
veterinārārstus, viens Veterinārmedicīnas fakultāti un viens valsts dienestā strādājošos veterinārārstus.
Redkolēģijas sastāvu apstiprina LVB valde.
2.3. “VŽ” redaktors savus pienākumus veic par samaksu, saņemot LVB valdes apstiprinātu atlīdzību.
2.4. Tehniskie darbinieki – literārais redaktors, sekretārs savus pienākumus veic par samaksu, kuras
likmi nosaka valde.
2.5. Maketētājs (ārpus LVB struktūras esoša persona) strādā saskaņā ar līgumu vienojoties par
samaksas kārtību.
2.6. “VŽ” redkolēģija savus pienākumus veic par brīvu, saņemot kompensāciju par ceļa un ar
pienākumiem saistītiem izdevumiem, kuras apjomu nosaka LVB valde.
2.7. Materiālus publicēšanai pieņem saskaņā ar šī nolikuma pielikumu nr.1.
2.8. “VŽ” publicēto materiālu autoriem honorārs netiek maksāts.

 1. “VŽ” uzdevumi.
  3.1. Izglītot un informēt veterinārārstus, veterināros darbiniekus un sabiedrību par veselības, vides
  aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības aktualitātēm, veterinārmedicīnas zinātnes attīstību.
  3.2.Sekot veterinārmedicīnas un veterinārārstu profesijas attīstībai Eiropas un pasaules mērogā,
  publicējot rakstus par veterinārārstu organizācijām Eiropā un pasaulē.
  3.3.Sniegt informācijupar ar veterinārmedicīnu saistītu normatīvo aktu izstrādi un pilnveidi.
  3.4.Ar labiem piemēriem popularizēt veterinārmedicīnas praksi un veterinārmedicīnas specialitāti.
  3.5. Informēt par Ētikas kodeksa pārkāpumiem
  3.6. Informēt par aktualitātēm Veterinārmedicīnas fakultātē.
  3.7. Atspoguļot LVB un veterinārmedicīnas vēsturi.
 2. “VŽ” redaktors.
  4.1. “VŽ” redaktors ir LVB valdes apstiprināta un pilnvarota persona, kas vada un organizē “VŽ”
  redakcijas un tehnisko darbinieku darbu, pārstāv tā attiecības ar dibinātāju,izdevēju,citām juridiskām vai
  fiziskām personām, vadoties no LVB Statūtiem, kopsapulces un valdes lēmumiem.
  4.2. Redaktors atbild par “VŽ” publicējamo materiālu saturu, bet neatbild par rakstos minēto faktu
  pareizību, par ko atbild to autori.
  4.3. Redaktora pienākumi:
  4.3.1. izstrādāt “VŽ” saturu, apkopojot publicējamos materiālus;
  4.3.2. sadarbojoties ar LVB grāmatvedi izstrādāt “VŽ” gada izdevumu tāmi, kuru iesniegt LVB valdei
  apstiprinašanai ne vēlāk kā līdz katra gada 01.decembrim;
  4.3.3. organizēt un vadīt redkolēģiju;
  4.3.4. izstrādāt “VŽ” reklāmas politiku un izcenojumu;
  4.3.5. ievērot LR likumdošanu, LVB Statūtus un Ētikas kodeksu.
  4.4. Redaktora tiesības:
  4.4.1. par savu pienākumu veikšanu saņemt atlīdzību, atbilstosi LVB valdes noteiktai likmei;
  4.4.2. savlaicīgi saņemt informāciju no LVB administrācijas;
  4.4.3. piedalīties LVB valdes un komisiju sēdēs; VMF atklātās pieejas pasākumos un līdzīgos ar
  veterinārmedicīnas nozari saistītos pasākumos.
  4.4.4. saņemt no LVB administrācijas tehnisko nodrošinājumu “VŽ” veidošanā;
  4.4.5. pārtraukt savu pienākumu pildīšanu, par to rakstiski informējot LVB valdi Darba likuma noteiktajā
  kārtībā;
  4.4.6. redaktora ilgstošā prombūtnē vai nespējā pildīt savus pienākumus, “VŽ” redaktora pienākumus veic
  LVB izpilddirektors.
  5.”VŽ” redkolēģija.
  5.1. Redkolēģija tiek sasaukta pēc redaktora iniciatīvas, apspriežot izdevuma saturu, finansiālo stāvokli,
  reklāmas politiku u.c. jautājumus.
  6.Tehnisko darbinieku pienākumi
  6.1. VŽ makets pirms tā nodošanas tipogrāfijai tiek veidots elektroniskā vidē ar atbilstošām
  datorprogrammām.
  6.2.. VŽ tehniskie darbinieki sagatavo materiālu publicēšanai, ievērojot maketētāja noteiktās prasības.
  6.3. Literārais redaktors veic materiāla korektūru atbilstoši latviešu literārās valodas gramatikas prasībām
  pirms materiāla nodošanas maketētājam.
  6.4. Redaktors un literārais redaktors pārskata VŽ maketu dažādās tā gatavības stadijās.
  6.5. Redaktors saskaņo un nodod galējo VŽ maketa versiju tipogrāfijai.
 3. VŽ” finanses.
  7.1. “VŽ” tiek finansēts no LVB budžetā iemaksātajām biedru naudām un reklāmas ienākumiem.
  7.2. LVB biedri “VŽ” saņem par brīvu, LVB administrācija nodrošina vismaz vienu “VŽ” eksemplāru par
  brīvu Veterinārmedicīnas fakultātei, Pārtikas un veterinārajam dienestam, ZM Pārtikas un veterinārajam
  departamentam, zinātniskajam institūtam “BIOR”un reklāmdevējiem. Interesentiem ir iespēja “VŽ”
  iegādāties LVB birojā par LVB valdes noteiktu samaksu.
  7.3. “VŽ” redkolēģija kopā ar LVB administrāciju izstrādā biļetenā ievietojamās reklāmas izcenojumu, ko
  apstiprina LVB valde.
  Pielikums nr.1
  Prasības rakstu autoriem.
  1.Rakstus var iesniegt veterinārārsti, ar veterinārmedicīnas jomu, sabiedrības veselības un veselības
  nozari saistīti speciālisti, VMF studenti.
 4. Raksti iesniedzami vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms žurnāla iznākšanas.
 5. Raksti publicēšanai Veterinārajā žurnālā iesniedzami elektroniski vai papīra formātā latviešu valodā A4
  formātā, atstarpes no lapas malām Normal, burtiTimes New Normal, burtu izmērs 12 ppt, atstarpe starp
  rindām Single.
 6. Rakstam pievienojamo attēlu izšķirt spēja 300 dpi.
 7. Attēli un tabulas, diagrammas var būt ietverti rakstā līdz ar to norādot piesaistīto vietu, bet arī iesūtāmi
  atsevišķi attēlu (jpg) vai tabulu (MS Exel) veidā.
 8. Reklāmas materiāli izpildīti tipogrāfijas kvalitātē ar pārlaidēm vismaz 3mm, CMYK krāsu gammā ar
  izšķirtspēju vismaz 300 dpi.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com