Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Profesijas informācija

NORMATĪVIE AKTI SAISTĪBĀ AR VETERINĀRMEDICĪNU
 

Veterinārārsta asistenta standarts

Autors: Dr. Gundega Mičule
Datums: Maijs, 2019
PDF fails: šeit


ES Komisijas mājas lapa

Normatīvie akti

LR valsts iekārta, uzraudzība, vispārīgi likumi

Uzņēmējdarbība un komercdarbība

Uzņēmuma reģistrs

Aizdevumi

 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1065Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai – https://likumi.lv/doc.php?id=198282
 • Ministru kabineta 2013. gada noteikumi Nr.327Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai – https://likumi.lv/doc.php?id=257784

Nodokļi

Apmācības

Grāmatvedība

Algots darbs

Veterinārārstu izglītība un praktizēšanas tiesības
Izglītība

Sertifikāti un prakses vieta

 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.1173 Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu – https://likumi.lv//ta/id/223341?&search=on
 • Ministru kabineta 2013.gada noteikumi Nr.768 Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība – https://likumi.lv//ta/id/259748?&search=on

Mākslīgā apsēklošana

Dzīvnieku reģistrācija
Lauksaimniecības dzīvnieki

Lolojumdzīvnieki

Dzīvnieku labturība (Dzīvnieku aizsardzības likums)

Lauksaimniecības dzīvnieki

Lolojumdzīvnieki

Eksperimenta dzīvnieki

Dzīvnieku pārvadāšana

Dzīvnieku nonāvēšana

Dzīvnieku veselība

Infekcijas slimību profilakse

Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas

Infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

Atskaites

Zoonozes

PVD plāni un programmas

Kompensācijas

 • Eiropas Parlamentaun Padomesregula (ES, Euratom) 2018/1046par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=en
 • Eiropas Parlamentaun Padomesregula (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0652&from=LV
 • Ministru kabineta 2015.gada noteikumi Nr.401  Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” – https://likumi.lv/ta/id/275438-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakumam-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa

Atkritumi, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti; dzīvnieku līķi, vide

Blakusprodukti

 • Komisijas regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0142-20170802&qid=1551290205936&from=LV
 • Ministru kabineta 2012.gada noteikumi Nr.275 Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam – https://likumi.lv//ta/id/246783?&search=on 
 • Ministru kabineta 2012.gada noteikumi Nr.274  Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam – https://likumi.lv//ta/id/246782?&search=on 

Dzīvnieku kapsētas

 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1114 Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvniekukapsētām –

https://likumi.lv//ta/id/198621?&search=on

Veterinārās zāles

Zāļu reģistrācija un izplatīšana

Zāļu lietošana

 • Ministru kabineta 2011. gada noteikumi Nr.258 Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles –   https://likumi.lv/doc.php?id=228389 
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.831 Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiemun prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles – https://likumi.lv//ta/id/195586?&search=on 

Blakusparādības

Receptes

Narkotiskās vielas

 • Ministru kabineta 2005.gada noteikumi Nr.847 Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem – https://likumi.lv//ta/id/121086?&search=on
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1456 Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm – https://likumi.lv//ta/id/202415?&search=on
 • Ministru kabineta 2008.gada noteikumi Nr.441  Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās – https://likumi.lv//ta/id/177101?&search=on

Spirts

 • Ministru kabineta 2005.gada noteikumi Nr.377 Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā – https://likumi.lv//ta/id/109629?&search=on
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.784  Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību – https://likumi.lv//ta/id/215732?&search=on 

Zāļu reklāma

Dzīvnieku Barība

Prasības uzņēmumiem

Barības sastāvs

Barības piesārņojums

 • Ministru kabineta 2009. gada noteikumi  Nr.1111  Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīgumaprasībām – https://likumi.lv//ta/id/198620?&search=on

Ārstnieciskā un diētiskā barība

Dzīvnieku īpašnieki

Dzīvnieku pārvietošana un tirdzniecība
Lauksaimniecības dzīvnieki

Dzīvnieku sperma, olšūnas, embriji

 • Ministru kabineta 2006.gada noteikumi Nr.529Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm” – https://likumi.lv//ta/id/138789?&search=on
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.818 “Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību” – https://likumi.lv//ta/id/217723?&search=on
 • Ministru kabineta 2006. gada  noteikumi Nr. 235 “Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība”  – https://likumi.lv//ta/id/131655?&search=on

Lolojumdzīvnieki

Dzīvnieku izstādes, sacensības

 • Ministru kabineta 2004. gada noteikumi Nr.895.  Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos – https://likumi.lv/doc.php?id=95641 
 • Ministru kabineta 2006.gada noteikumi Nr.266  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai – https://likumi.lv/doc.php?id=132534

Veterinārie sertifikāti

Normatīvie akti