Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mentorings

Latvijas Veterinārārstu biedrība izveido Latvijas veterinārmedicīnas mentoringa programmu, lai veicinātu LLU VMF studentu un jauno veterinārmedicīnas speciālistu profesionālo izaugsmi, ātrāku to iekļaušanos profesionālā darba vidē un sekmētu paaudžu sekmīgu sadarbību un sekmētu veterinārmedicīnas profesijas atzinību sabiedrībā.

Kas ir mentorings?

Mentorings ir nevērtējošas attiecības starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu un iedrošinātu. Tās parasti tiek attīstītas laikā, kad pieredzes pārņēmējs atrodas kādā dzīves pārejas posmā, un tiek uzturētas nozīmīgu un ilgstošu laika posmu.

Mentoringa raksturīgās iezīmes:

 • Darbinieku attīstīšana caur apmācībām, mācīšanos un atbalstīšanu
 • Jautāšanas tehniku izmantošana, lai veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt risinājumus un rīcības, nevis norādoša(direktīva) pieeja
 • Cilvēka kompetences attīstīšana, nevis atkarības radīšana no mentora
 • Vajadzību, motivācijas, vēlmju, prasmju un domāšanas procesu izzināšana, lai atbalstītu patiesu un ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanu
 • Cilvēka atbalstīšana atbilstošu mērķu izvirzīšanai un metožu noteikšanai, ar kurām novērtēt attīstību
 • Novērošana, klausīšanās un jautājumu uzdošana
 • Radošu paņēmienu un tehnikas pielietošana, piemēram, trenēšana, procesa virzīšana, konsultēšana un tīklošanās
 • Nepārtraukta atbalstīšana; nevērtēt cilvēku un viņa uzskatus, dzīves veidu vai tieksmes
 • Pieredzes pārņēmēja iedrošināšana turpināt savu izaugsmi un kompetenču pilnveidi
 • Pieredzes pārņēmējs iet pa pieredzējušāka un gudrāka kolēģa pēdām, kurš dalās ar savu gudrību, pieredzi, kā arī atver durvis uz citādi nesasniedzamām iespējām

ATTĪSTĪŠANAS MENTORINGS :

 • Abpusējs izaugsmes process
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam patstāvīgi darīt lietas
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam kļūt gudrākam
 • Mentors palīdz Pieredzes pārņēmējam pašam izprast lietas un virza viņa attīstību
 • Primārais mērķis ir personības attīstība (iedrošināt rīkoties)
 • Būtiskākais ir labi jautājumi
 • Mācīšanās

Kas var būt par mentoru?

Par mentoru var kļūt sertificēts praktizējošs veterinārārsts , kura klīniskās prakses pieredze ir piecus un vairāk gadus, nav profesionālu ētikas pārkāpumu, ievēro labas veterinārās prakses principus un atzīts kā augsta līmeņa profesionālis savas LVB profesionālās sekcijas biedru vidū.

Ko dara mentors?

Mentors ir  pieredzējis un uzticams padomdevējs jaunajam veterinārmedicīnas speciālistam vai specializāciju vēlošam praktizējošam veterinārārstam. Mentori dalās zināšanās un  pieredzē, lai veidotu labas attiecības ar mentoringa saņēmēju. Labs mentors ir izcils klausītājs un apņēmīgs kolēģis, lai veidotu tiesiskas attiecības ar mentoringa saņēmēju.

Kādi ir mentora pienākumi?

 • slēgt divpusēju vienošanos ar mentoringa saņēmēju uz vienu kalendāro gadu
 •  informēt LVB par mentoringa veikšanu
 •  pildīt noslēgto vienošanos, sazinoties dažādos saziņas veidos un tiekoties klātienes vizītēs
 • sniegt profesionālu padomu, pieredzi  un vajadzības gadījumā apmācāmo iedrošināt rīkoties profesionāli
 • ievērot LVB Ētikas kodeksu

Kādi ir mentora uzdevumi?

 • pēc abpusējas vienošanās vai nu apmācāmais, vai mentors organizē savstarpējās tikšanās;
 • sniedz atbildes uz apmācāmā sagatavotiem un izteiktiem jautājumiem
 • mentors ievēro mentoringa procesu, uzdod jaunus darba uzdevumus, precizē un kontrolē paveikto
 • dalās savā pieredzē ar citiem mentoringa programmas mentoriem

Kā apmācāmais izvēlas mentoru?

LVB mājas lapā tiek publicēts mentoru saraksts, kurš tiek aktualizēts reizi pusgadā. Apmācāmais izvēlas sev tīkamo mentoru, sazinoties ar to. Apmācāmais var pārtraukt mentoringa programmu ar mentoru , par to informējot gan mentoru, gan LVB. LVB iesaka abām pusēm slēgt rakstisku vienošanos uz vienu gadu.

Kā noslēdzas mentoringa programma?

Brīvprātīgi savā starpā vienojoties un informējot par to LVB.

Mentoringa programmas darbības nolikums( spēkā no 29.04.2021.)

Mentoringa līgums

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com