Svarīga informācija veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem (klīnikām) un veterinārajām aptiekām.

 • 2. Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības

  9. Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem. 

   

  10. Pakalpojuma sniedzējs un darba devējs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu un ievērošanu darba vietā un pakalpojumu sniegšanas vietā un nodrošina kontroli pār noteikto prasību ieviešanu un ievērošanu.

   

  11. Aizliegts sniegt pakalpojumus un organizēt pasākumus un citas aktivitātes, ja tiek veicināta cilvēku nekontrolēta drūzmēšanās (pulcēšanās), kā arī ja nav iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, īpaši attiecībā uz distancēšanās, cilvēku skaita un vienai personai noteiktās minimālās platības prasības nodrošināšanu un kontroles organizēšanu.

   

  12. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:

  12.1. cilvēku skaits, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ja pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram jāievēro cilvēku skaita ierobežojums;

  12.2. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

  12.3. brīdinājums par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

  12.4. brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;

  12.5. apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā, epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē. 

   

  13. Lai nodrošinātu distancēšanos, pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona individuāli veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

  13.1. nodrošina, lai tiktu ievērota divu metru fiziska distance savstarpēji starp darbiniekiem, starp darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

  13.2. organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos telpās, it īpaši pie ieejām un izejām, tām piegulošajā iekštelpā un ārtelpā, un vietās, kur notiek vai prognozējami var notikt pastiprināta cilvēku pulcēšanās, kā arī laikā, kad tā var notikt (piemēram, pārtraukumos, maksimumstundās, pirms vai pēc pasākuma);

  13.3. nepieļauj dažādu cilvēku grupu savstarpējo sastapšanos, ja darbs tiek organizēts grupās vai ja pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators sniedz pakalpojumu, cilvēkiem pulcējoties grupās;

  13.4. atbilstoši iespējām un darba specifikai organizē attālinātā darba veikšanu, attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu.

   

  14. Maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties telpās un vietās, pakalpojuma sniedzējs nosaka, ievērojot šajos noteikumos noteikto vienai personai nodrošināmo platību vai atbilstoši noteiktajam cilvēku skaitam, kā arī ņemot vērā cilvēku paredzamo uzvedību un iespējas organizēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos. Vietā, kur platība ir mazāka par noteikto, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi. 

   

  15. Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita šajos noteikumos noteiktajā maksimāli pieļaujamā cilvēku skaitā vai skaitā, ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību, izņemot sapulces, gājienus un piketus.

   

  16. Publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

   

  17. Sejas masku var nelietot:

  17.1. bērns līdz septiņu gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;

  17.2. 1.–3. klases izglītojamie izglītības procesā mācību telpā, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku lietošanu;

  17.3. ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;

  17.4. persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;

  17.5. pilnībā vakcinēta vai pārslimojusi persona kontrolētā kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē, amatieru kolektīvā), izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā,   izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku lietošanu;

  17.6. persona, kura nevar veikt darba vai profesionālos pienākumus, lietojot sejas masku, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

  17.7. fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);

  17.8. mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā;

  17.9. saņemot pakalpojumus, kuru laikā objektīvi masku lietošana nav iespējama;

  17.10. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās laikā, kad apmeklētāji sēž pie galda.

   

  18. Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm, un atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.

   

  19. Lai ievērotu higiēnas prasības, pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus, kas atbilst darbībai epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski daļēji drošajā vidē, kā arī ievēro centra tīmekļvietnē publicētās rekomendācijas higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

   

  20. Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un, pamatojoties uz šiem noteikumiem, atbilstoši uzņēmuma specifikai izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai (turpmāk – iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai), skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norādot vismaz šādu informāciju un veicamos pasākumus:

  20.1. iekštelpu un teritorijas dalījums epidemioloģiski daļēji drošajā, drošajā vai nedrošajā vidē, vides nodrošināšanas un kontroles procedūras;

  20.2. divu metru distancēšanās iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos);

  20.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks;

  20.4. cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai;

  20.5. pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē un darbā iesaistīto personu skaits, derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei;

  20.6. aprēķini par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās (piemēram, tirdzniecības centrā), kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamā cilvēku skaita summu;

  20.7. pasākumi precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā; 

  20.8. ventilācijas un gaisa kvalitātes kontroles pasākumi;

  20.9. ziņas par personu (vārds (vārdi), uzvārds un kontaktinformācija), kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju ievērošanu, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī par iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu  īstenošanai.

   

  21. Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs norīko personu, kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu  īstenošanai. Atbildīgā persona nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to ievērošanas uzraudzību pakalpojuma sniegšanas vietā (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla), pasākuma norises vietā vai darba vietā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu:

  21.1. uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem;

  21.2. uzrāda dokumentus (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu), kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir; 

  21.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā esošo apmeklētāju skaitu.

   

  22. Par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu atbildīgā persona nodrošina pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem, darbiniekiem un citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, tai skaitā izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, pieejamu un saprotamu informāciju par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību. Minēto informāciju ievieto arī pakalpojuma sniedzēja, iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē, ja tāda ir. 

   

  23. Darbu klātienē epidemioloģiski nedrošā vidē organizē tikai, lai nodrošinātu to darbu nepārtrauktību, kurus nevar veikt attālināti.

   

  24. Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir tiesības noteikt katra darbinieka (amatpersonas) (tai skaitā brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem) inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Darba devējs, vērtējot darbus, ņem vērā šādus kritērijus: 

  24.1. darbi vai pakalpojumi, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt sniegti tikai epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā vidē;

  24.2. darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta vai vairāki darbinieki (amatpersonas) darba (amata, dienesta) pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;

  24.3. darbiniekiem (amatpersonām) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms; 

  24.4. darbinieku (amatpersonu) klātienes darba (amata, dienesta) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

   

  25. Darba devējs neļauj šo noteikumu 24. punktā minētajiem darbiniekiem (amatpersonām) veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks (amatpersona) nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

   

  26. Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks (amatpersona) nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

   

  27. Sabiedriskās ēdināšanas (izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos), izklaides, kultūras pakalpojumu, kā arī reliģiskās darbības veikšanas vietas un kultūrvietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju.

   

  28.  Epidemioloģiski drošā vidē var sniegt un saņemt klātienē pakalpojumus, tai skaitā izklaides un kultūras pakalpojumus, organizēt un apmeklēt pasākumus, piedalīties un apmeklēt sporta norises un sporta sacensības, kā arī piedalīties amatiermākslas kolektīvu darbībā un sniegt un saņemt izglītības pakalpojumus, neievērojot šo noteikumu nosacījumus attiecībā uz sejas masku lietošanu, distances ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumiem, darba laiku un citas speciālās epidemioloģiskās drošības prasības, ja: 

  28.1. tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija; 

  28.2. netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi.

   

  29. Bērni, kas neatbilst vakcinētas vai pārslimojušas personas statusam, epidemioloģiski drošā vidē var saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos (izņemot ar sportu, aktīvo atpūtu un atrakcijām saistītos pakalpojumus un pasākumus organizētām bērnu grupām vai bērniem bez pavadošās pilngadīgās personas) pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas pilngadīgas personas pavadībā, ja: 

  29.1. bērns no 12 gadu vecuma var uzrādīt testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvu rezultātu;

  29.2. tiek lietotas sejas maskas, izņemot šo noteikumu 17. punktā minētos gadījumus;

  29.3. iekštelpā vai teritorijā, kas atvēlēta epidemioloģiski drošajai videi ar bērniem, vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 5 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietā iekštelpās) vai ja tiek noteikts maksimālais personu skaits, kas vienlaikus atrodas iekštelpās (ne vairāk par 300 personām) un ārtelpā (ne vairāk par 500 personām); 

  29.4. tiek nodrošināta  distances ievērošana starp mājsaimniecībām, kurās ir bērni, kā arī no pārējiem apmeklētājiem un tiek organizēta cilvēku plūsma un novērsta drūzmēšanās: 

  29.4.1. organizējot apmeklētāju plūsmu tā, lai starp dažādu mājsaimniecību pārstāvjiem tiktu ievērota divu metru distance;

  29.4.2. ierīkojot sēdvietas vai stāvvietas bērniem un pavadošajām personām, paredzot, ka, neievērojot distancēšanos, blakus atrodas ne vairāk kā 10 personas. Starp katru blakus sēdvietās vai stāvvietās esošu mājsaimniecības personu grupu tiek nodrošināta divu metru distance;

  29.4.3. nodrošinot, ka sabiedriskās ēdināšanas vietā, neievērojot distancēšanos, pie viena galdiņa atrodas līdz 10 personām, un nodrošinot 1,5 metru starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

  29.5. apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā.

   

  30. Epidemioloģiski daļēji drošā vidē var klātienē saņemt un sniegt pakalpojumus, tai skaitā izklaides un kultūras pakalpojumus, organizēt un apmeklēt pasākumus, piedalīties un apmeklēt sporta norises, piedalīties un apmeklēt sporta sacensības, kā arī piedalīties amatiermākslas kolektīvu darbībā, sniegt un saņemt izglītības pakalpojumus, ja tiek nodrošināta:

  30.1. sadarbspējīgu sertifikātu verifikācija;

  30.2. netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski daļēji drošai videi;

  30.3. tiek nodrošināta šajos noteikumos noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana.

   

  31. Epidemioloģiski daļēji drošā vidē bērni līdz 12 gadu vecumam var piedalīties pakalpojuma saņemšanā vai pasākumā bez sadarbspējīga sertifikāta tādas pilngadīgas personas pavadībā, kura ir pilnībā vakcinēta vai pārslimojusi vai kurai ir testēšanas sertifikāts, savukārt bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvu rezultātu.

   

  32. Ja persona apmeklē telpas ārpus attiecīgās epidemioloģiski drošās vai epidemioloģiski daļēji drošās vides, tajās tiek piemērotas vispārējās un speciālās epidemioloģiskās prasības (atbilstoši epidemioloģiski nedrošajai videi).

   

  33. Ja pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā tiek nodrošināta gan epidemioloģiski droša, gan epidemioloģiski daļēji droša vide, pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka attiecīgās vides ir fiziski norobežotas un dažādās drošības vidēs esošās apmeklētāju plūsmas nepārklājas visā pasākuma vai pakalpojuma norises laikā vai arī ka koplietošanas telpās visi apmeklētāji lieto sejas maskas un ievēro divu metru distanci un ka ir iespējams kontrolēt attiecīgajā vidē esošo personu atbilstību. Epidemioloģiski drošajā vidē esošo apmeklētāju skaits netiek ieskaitīts epidemioloģiski daļēji drošās vides apmeklētāju skaitā.

   

  34. Bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var: 

  34.1. saņemt pakalpojumu klātienē, ja to nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai, kā arī var saņemt atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, ja pasākuma organizatoram, pakalpojuma sniedzējam vai grupas vadītājam ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, un privātajos un publiskajos pasākumos, tai skaitā valsts garantētās un aizsargātās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos), ja netiek pārsniegts šāds cilvēku skaits: 

  34.1.1. 20 personas iekštelpās;

  34.1.2. 50 personas ārtelpās; 

  34.2. individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros klātienē, izņemot pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, saņemt pakalpojumus, kultūras pakalpojumus (arī amatiermākslas nodarbības), ja pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas; 

  34.3. brīvā dabā klātienē saņemt pakalpojumus, piedalīties komercizstādēs un pasākumos, kuros apmeklētāji atrodas vieglajā transportlīdzeklī vai individuālajā peldlīdzeklī, ja pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar apmeklētājiem, ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts; 

  34.4. piedalīties reliģiskās darbības norisē iekštelpās un ārtelpās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamo telpu platības un tiek lietota sejas maska; 

  34.5. izmantot sabiedriskā transporta, starptautisko pārvadājumu, tostarp starptautisko pasažieru pārvadājumu, un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītus pakalpojumus;

  34.6. saņemt saimnieciskos pakalpojumus pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības un tiek lietota sejas maska.
   

   

  35. Sadarbspējīga sertifikāta vai testa neesība neatbrīvo no pienākuma piedalīties pirmstiesas izmeklēšanā, tiesas procesā vai kriminālsodu izpildē un pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

   

  36. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs, sniedzot pakalpojumu epidemioloģiski daļēji drošā vai nedrošā vidē iekštelpās vai rīkojot pasākumus, uzskaita un apkopo šādu informāciju par pakalpojuma saņēmējiem un apmeklētājiem: vārds (vārdi), uzvārds, kontakttālrunis, apmeklējuma laiks un sēdvieta (ja fiksēta), lai Covid-19 infekcijas gadījumā, kas saistīts ar konkrēto saimnieciskā pakalpojuma sniedzēju, apzinātu un brīdinātu kontaktpersonas. Informāciju glabā vienu mēnesi un nodod centram pēc tā pieprasījuma. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izmantot personalizēto informāciju, lai informētu personu par pakalpojuma vai pasākuma apmeklējuma drošības prasībām, kā arī par tā atcelšanu, pārcelšanu vai citām izmaiņām. Minētā norma netiek attiecināta uz pasta pakalpojumiem šo pakalpojumu sniegšanas vietās, sabiedriskā transporta pakalpojumiem, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības pakalpojumiem un tirdzniecības izstādēm ārtelpās, kā arī citiem pakalpojumiem ārtelpās ar mazāk nekā 50 apmeklētājiem un pakalpojumiem, kuru paredzamais pakalpojuma saņemšanas laiks, ieskaitot gaidīšanu, ir īsāks par 15 minūtēm.

   

  37. Darba devējam vai kolektīva vadītājam ir tiesības apkopot informāciju par darbinieku (amatpersonu) vai kolektīva dalībnieku kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs), lai Covid-19 infekcijas gadījumā sagatavotu un nodotu centram kontaktpersonu sarakstu pretepidēmijas pasākumu organizēšanai. 

   

  38. Persona, kura inficēta ar Covid-19 un kurai atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro izolācijas prasības, un kurai nav ļauts saņemt atbilstošo pakalpojumu, jo tai jāievēro mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības, vai kurai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai persona, kas neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto sejas masku vai lieto to neatbilstošā veidā un nepilda pakalpojuma sniedzēja norādījumus, netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Šādai personai tiek atteikts sniegt pakalpojumu vai piedalīties pasākumā, kā arī persona tiek izraidīta no telpas vai vietas bez zaudējumu atlīdzināšanas.

   

  39. Ja darbiniekam (amatpersonai) tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze vai aizdomas par Covid-19 infekciju vai ja darbiniekam (amatpersonai) parādās Covid-19 saslimšanas pazīmes darba pienākumu veikšanas laikā, darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba pienākumu veikšanas, uzdodot nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku un, ja konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts, ievērotu centra un ģimenes ārsta norādījumus, kā arī šajos noteikumos noteiktās prasības. 

   

  40. Faktu, ka persona ir pilnībā vakcinēta, pārslimojusi vai veikusi atbilstošu Covid-19 testu, persona apliecina, uzrādot attiecīgo vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu pēc pakalpojuma sniedzēja, darba devēja vai izglītības iestādes norīkotas personas, vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma. Personai, uzrādot attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu, ir pienākums uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu. Bērns līdz 15 gadu vecumam, uzrādot attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu, personas identitātes apliecināšanai var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada tā vecāks, var uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par šo bērnu. 

   

  41.  Pakalpojuma sniedzējam, darba devējam, tai skaitā izglītības iestādei, izglītības procesa īstenotājam vai tā norīkotai personai vai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka vai citas personas, kas uzturas vai pastāvīgi atrodas pakalpojuma sniegšanas telpās vai darba vietā, un izglītojamā iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas personas vai pārslimojušas personas statusam (tai skaitā sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Persona uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja, darba devēja vai izglītības iestādes norīkotas personas, vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma.

   

  42. Gadījumos, kad normatīvie akti amatpersonai un klientam paredz tiesības vai pienākumu parakstīt apstiprinošu dokumentu, epidemioloģiskās drošības apsvērumu nolūkā pakalpojuma saņēmējam ir tiesības neparakstīt attiecīgo dokumentu, tai skaitā arī tehniskās kontroles uz ceļa vai tehniskās apskates protokolu. 

   

  43. Dokumentus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieroču aprites jomā nepieciešami, lai pagarinātu ieroča atļaujas derīguma termiņu, saņemtu dublikātu vai atkārtotu atļauju, var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus. Iesniegums par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iesniedzams vismaz mēnesi pirms ieroča atļaujas derīguma termiņa beigām. Valsts policijas struktūrvienība par pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam un, ja nolemts izsniegt ieroča atļauju, nosūta to personai pa pastu. 

   

  44. Institūcijas nodarbinātajam, veicot uzraudzību, kontroli vai izmeklēšanas darbības, nav pienākums uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Šo pasākumu laikā ievēro Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos piesardzības pasākumus (lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, veic dezinfekciju, atbilstoši iespējām ievēro distanci). 
   https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-.Jaunākās ziņas

 • Informē LVB valdes priekšsēdētājs
  Esam atkal aplikti ar ierobežojumiem. Atkal varam vainot kādu vai kādus, kuri ierobežo mūsu brīvību, tiesības un vēlmes. Taču neviens nerunā par to kā dzīvosim tālāk, kā atveseļosim sabiedrību, ekonomiku, kā panāksim citas Eiropas valstis, kuras sākušas dzīvot ierasto dzīvi pēc Covid-19 pandēmijas. Kur palikusi mūsu atbildība, mūsu patriotisms, mūsu izglītība? Šodien saņēmu informāciju, ka no Covid-19 miris kāds man zināms cilvēks. Kad lasi par saslimušajiem un mirušajiem no Covid-19, liekas ierasta lieta, jo katrs no mums ir mirstīgais. Bet uzzinot par zināmu cilvēka bezjēdzīgu nāvi, tas liek aizdomāties, vai tiešām nāve ir vērtīgāka par iespēju izdzīvot vakcinējoties. Tā ir tā katra brīvā izvēle. [vairāk]
 • LVB 100 GADES KONFERENCE
  Esam iegājuši LVB 100 gades pasākuma finiša taisnē. Gads ir bijis ne tikai ļoti intensīvs, bet arī interesants. Kas attiecās uz LVB 100 gades noslēdzošo lielo pasākumu 29. oktobrī (dienas kārtība) un 30. oktobrī (dienas kārtība). Savukārt par dalības maksu lasiet šeit.

  Tāpat atgādinām, ka reģistrēšanās LVB 100 gades konferencei par samazināto maksu ir pagarināts termiņš līdz 14.10.2021.
  Pēdējā reģistrēšanās diena LVB 100 gades konferencei 22.10.2021.
    [vairāk]
 • INFORMĀCIJA MEDIJIEM
  Starptautisks pētījums: nepieciešams uzlabot mīļdzīvnieku slimību uzraudzību savlaicīgai, ar barību saistītu saslimšanas risku identificēšanai. [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2021