Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Par PVN piemērošanu pakalpojumam mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai

Zemkopības ministrija informē, ka šī gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 359). Noteikumu Nr. 359 14.2. apakšpunktā noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona samaksā veterinārmedicīniskās prakses iestādei maksu par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 euro. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajā daļā noteiktajam,  privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Zemkopības ministrija skaidro, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija ir darbība, kurā praktizējošs veterinārārsts iesaistās kā valsts pārvaldes uzdevumu īstenotājs pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 21. panta ceturtajā daļā tam doto pilnvarojumu veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Kā norādīts noteikumu Nr. 359 sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) maksa par praktizējoša veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai par vienu mājas (istabas) dzīvnieku aprēķināta, balstoties uz izmaksām, ko veido samaksa par veterinārārsta darbu (ieskaitot ar darba samaksu saistītos nodokļus), kā arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais interneta pieslēgums un viedierīču amortizācija un apkope.

Praktizējošā veterinārārsta sniegtais pakalpojums mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai ir daļa no dzīvnieka reģistrācijas procesa datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Datu centrs nodrošina dzīvnieku reģistra datubāzes uzturēšanu un par mājas (istabas) dzīvnieku sākotnēji reģistrētās informācijas aktualizēšanu, par ko saskaņā ar noteikumu Nr. 359 14.1. apakšpunktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona samaksā veterinārmedicīniskās prakses iestādei maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Datu centra cenrādis ir noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – noteikumi Nr. 880), kuros ir noteikts, ka pielikuma 1.6. apakšpunktā noteiktajai maksai par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

Zemkopības ministrija skaidro, ka noteikumos Nr. 359 tiešu atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu tehniski nav iespējams norādīt, tomēr minētā tiesību norma ir piemērojama, ievērojot Veterinārmedicīnas likumā, noteikumos Nr. 359 un noteikumos Nr. 880 noteikto.

Ievērojot minēto, maksai par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 euro – pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Veterinārā un pārtikas departamenta direktore                                                         Z. Matuzale

0 Komentāri