Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Par izmaiņām saistībā ar Ukrainas dzīvniekiem

23.aprīlī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.256 “Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā”, kuri turpmāk noteiks kārtību, kādā reģistrē kopā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā ieceļojošos vai ievestos tiem piederošos suņus, kaķus, mājas (istabas) seskus un zirgus un nodrošina dzīvnieku obligāto veselības prasību izpildi un kārtību, kādā veic samaksu par dzīvnieku obligāto veselības prasību izpildei veicamajiem pasākumiem un dzīvnieku reģistrāciju, un maksimālo maksas apmēru.

Līdz ar to ar 23.04.22. zaudē spēku Pārtikas un veterinārā dienesta pagaidu kārtība  rīcībai ar dzīvnieku, kas ieceļojis Latvijā kopā ar Ukrainas  bēgļiem.

Lūdzu iepazīties ar MK noteikumiem  (https://likumi.lv/ta/id/331846)

  1. Rīcības  dažādās situācijā detalizēti  aprakstītas noteikumu II un III sadaļā.
  1. Veikto darbību dokumentēšana.

2.1.           Veterinārārsts par veiktajām darbībām ar dzīvnieku aizpilda un paraksta aktu “Par dzīvnieka identifikāciju/vakcināciju/parauga noņemšanu”. Par obligāto veselības prasību nodrošināšanu. Par katru dzīvnieku aizpilda atsevišķu aktu.  Aktu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā nosūta dienestam uz e-pastu: ukrainas_dzivnieki@pvd.gov.lv

            Akta veidlapa pieejama dienesta tīmekļvietnē: https://www.pvd.gov.lv/lv/ukrainas-dzivnieki

2.2.           praktizējošais veterinārārsts informē dzīvnieka īpašnieku vai turētāju par veiktajām darbībām un noteiktajiem ierobežojumiem un izsniedz atbilstošu apliecinājumu. Apliecinājuma veidlapa pieejama dienesta tīmekļvietnē; https://www.pvd.gov.lv/lv/ukrainas-dzivnieki

2.3.            dzīvnieka īpašnieks vai turētājs iepazīstas ar apliecinājumā norādīto informāciju un parakstās par ierobežojumu ievērošanu;

2.4.            praktizējošais veterinārārsts apliecinājuma kopiju nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā nosūta uz apliecinājuma veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi: ukrainas_dzivnieki@pvd.gov.lv

  1. Pakalpojuma apmaksas kārtība.

Maksu par šajos noteikumos minētajām darbībām veterinārmedicīniskās prakses iestāde aprēķina atbilstoši iestādes izcenojumiem, bet nepārsniedzot šo noteikumu ​pielikumā norādīto maksimālo maksas apmēru.

3.1.            Veterinārmedicīniskās prakses iestāde sagatavo rēķinu par veiktajām darbībām un iesniedz to dienestā. Rēķinā norāda šādu informāciju:

3.2.            katra sagatavotā akta numuru un datumu;

3.3.           veiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un maksu par darbību.

3.4.           PVD 10 darbdienu laikā norēķinās ar veterinārmedicīniskās prakses iestādi saskaņā ar saņemto rēķinu;

3.5.           Gadījumos, kad radušies transporta izdevumi  par paraugu transportēšanu uz BIOR un saņemtu apmaksu par tiem, papildus rēķinam aizpildīt un iesniegt PVD pielikumā esošo “Ceļazīme (maršruta lapa)”, kur, papildus norādāmajai informācijai, ir jāpievieno skenēti degvielas iegādi apliecinošie čeki.

  1. Dzīvnieku reģistrēšanas kārtība  LDC paliek iepriekšējā (skat. pielikumā esošo instrukciju), bez maksas.

Mairita Riekstiņa

VUD, Veterināro objektu uzraudzības daļasvadītāja

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com