Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informācija praktizējošiem veterinārārstiem

Informācija praktizējošiem veterinārārstiem par rīcībām ar dzīvniekiem,kuri ieceļojuši Latvijā līdzi Ukrainas kara bēgļiem.Atgādinām, ka Dzīvniekus no Ukrainas drīkst ievest saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 576/2013 (2013. gada 12. jūnijs ) par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu (turpmāk – Regula Nr. 576/2013) prasībām.

Regulas 10.panta 1. punktā noteikts ka dzīvniekiem:

 • jābūt apzīmētiem saskaņā ar Regulas Nr. 576/2013 17. panta 1. punktu;
 • jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu atbilstoši Regulas Nr. 576/2013 III pielikumā izklāstītajām derīguma prasībām;
 • jābūt veiktam trakumsērgas antivielu titrēšanas testam, kas atbilst Regulas Nr. 576/2013  IV pielikumā izklāstītajām derīguma prasībām;
 • jābūt veselības sertifikātam, kas ir pienācīgi aizpildīts un izdots saskaņā ar Regulas Nr. 576/2013 26. pantu.

Lai rastu patvērumu no kara, Latvijā ierodas Ukrainas civiliedzīvotāji, un daļa no tiem – kopā ar saviem mīļdzīvniekiem – suņiem un kaķiem. Objektīvu iemeslu dēļ šos dzīvniekus nav iespējams sagatavot ieceļošanai Eiropas Savienībā atbilstoši augstāk izklāstītajām prasībām.

Eiropas Savienības dalībvalstis, tajā skaitā arī Latvija, atvieglotas ieceļošanas prasības piemēro tikai tādiem dzīvniekiem – suņiem, kaķiem un mājas (istabas) seskiem, kuri ieceļo no Ukrainas kopā ar saviem īpašniekiem!

Pārtikas un veterinārais dienests ir izstrādājis pagaidu kārtību, kādā no Ukrainas ieceļojušo dzīvnieku uzraudzīt un maksimāli samazināt bīstamu infekcijas slimību ievazāšanas un izplatības risku Latvijā.

Pagaidu kārtība ietver:           

 1. Pēc iekārtošanās dzīvesvietā Latvijā, dzīvnieka saimniekam jāsazinās ar praktizējošu veterinārārstu, lai pieteiktu vizīti ar savu dzīvnieku.
 2. Veterinārārsts veic dzīvnieka klīnisko apskati un pārbauda identifikāciju. Ja dzīvnieks nav identificēts, veic dzīvnieka apzīmēšanu ar mikročipu, izsniedz Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi, reģistrē dzīvnieku Lauksaimniecības datu centrā.
 3. Dzīvnieki, kuriem ir Ukrainā veikta derīga vakcinācija pret trakumsērgu, netiek atkārtoti vakcinēti, bet veterinārārsts tiem noņem asins paraugu laboratoriskai izmeklēšanai antivielu līmeņa pret trakumsērgu noteikšanai.

Neatbilstošu rezultātu gadījumos, PVD sazināsies ar dzīvnieku īpašnieku un informēs par nepieciešamību dzīvnieku vakcinēt.

Ja dzīvnieks ir vakcinēts pret trakumsērgu iebraucot Eiropas Savienībā (pēc robežas šķērsošanas), tad asins paraugu antivielu līmeņa noteikšanai nav jāņem.

Informāciju par esošo derīgo vakcināciju pret trakumsērgu mājas (istabas) dzīvnieka pasē neraksta.

Veterinārārsts mutiski izskaidro dzīvnieka īpašniekam, kad nepieciešams veikt nākamo vakcināciju.

Tāpat veterinārārsts paskaidro dzīvnieka īpašniekam,  ka tam jāvēršas pie veterinārārsta atkārtoti, ja tas vēlēsies pārvest dzīvnieku uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un, ka tādā gadījumā būs nepieciešams veikt vakcināciju pret trakumsērgu, to ierakstot jau izsniegtajā ES mājas (istabas) dzīvnieka pasē.

 • Dzīvniekus, kuriem nav derīga vakcinācija pret trakumsērgu, vakcinē un informāciju par vakcināciju ieraksta mājas (istabas) dzīvnieka pasē.
 •  Dzīvnieku jānovēro turpmāko 21 dienu dzīvnieka turēšanas vietā.
 • Veterinārārstam jāinformē dzīvnieka īpašnieks par noteiktajiem ierobežojumiem un, ka nekavējoties jāziņo veterinārārstam, ja dzīvnieka veselības stāvoklis pasliktinās vai novēro neraksturīgu izturēšanos.
 • Par paveikto darbu veterinārārsts sagatavo PVD noteikto dokumentāciju, t.sk rēķinu. Pakalpojumu aprēķinu veic atbilstoši savas prakses izcenojumiem. Veterinārārsta darba apmaksa tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, saskaņā ar noteiktajām apmaksas pozīcijām un nepārsniedzot maksimālās likmes.

Ieceļošanas atvieglojumi neattiecas Ukrainas patversmju dzīvniekiem un dzīvniekiem, kas ievesti bez saimniekiem!

Ja tomēr šādi dzīvnieki ir nonākuši Latvijā, tad ikvienam, kura rīcībā ir šāda informācija, nekavējoties jāziņo PVD, lai PVD veiktu turpmākas darbības trakumsērgas  risku mazināšanai, pieņemot lēmumu par turpmākām rīcībām, lai ievestie dzīvnieki neapdraudētu citu dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību. Rīcības ietvers šādus pasākumus:

 • Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 “Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība” dzīvniekiem ir piemērojams iespējami inficēta ar trakumsērgu dzīvnieka statuss un nosakāms 45 dienu novērošanas periods veterinārārsta uzraudzībā, un no citiem dzīvniekiem un nepiederošiem cilvēkiem izolētā novērošanas vietā.
 • Pirms novērošanas uzsākšanas katru dzīvnieku individuāli apzīmē ar mikročipu, ja dzīvnieks nav bijis apzīmēts jau iepriekš.
 • Pēc 45 dienu novērošanas perioda dzīvniekiem veic vakcināciju pret trakumsērgu.
 • Dzīvnieku izolāciju drīkst pārtraukt tikai pēc aizsargimunitātes izveidošanās pret trakumsērgu, kam nepieciešama vismaz 21 diena  pēc dienas, kad veikta vakcinācija.

XXX

Rīcība, ja pie veterinārārsta vēršas Ukrainas pilsoņi, kuri ar saviem dzīvniekiem, iebraukuši Latvijā caur Terehovas, Grebņevas vai Grenctāles robežkontroles punktiem:

Ja galamērķa valsts ir Latvija, tad piemērojama šajā dokumentā augstāk aprakstītā kārtība.

Ja Latvija ir kā tranzītvalsts, un dzīvniekam nepieciešama vakcinācija pret trakumsērgu: tad dzīvnieku klīniski apskata, ja dzīvnieks nav identificēts, tad veic dzīvnieka apzīmēšanu ar mikročipu un vakcinē pret trakumsērgu. Šajā gadījumā ES mājas (istabas) dzīvnieka pasi neizsniedz, bet apzīmēšanu un vakcināciju ieraksta vakcinācijas apliecinājumā (brīvas formas dokuments vai Ukrainā izsniegta vakcinācijas apliecība un tml.) Par veiktajiem pakalpojumiem izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši augstāk izklāstītajai kārtībai.

Mairita Riekstiņa

VUD, Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com