Normatīvie akti - veterinārmedicīna

 
Normatīvie akti saistībā ar veterinārmedicīnu
 
Autors: Dr. Gundega Mičule
Datums: Aprīlis, 2016
PDF fails: šeit


ES Komisijas mājas lapaLatvijas likumi
Valsts iekārta un uzraudzība  
Uzņēmējdarbība un darbs   Nodokļi 
profesionālie      
Izglītība un profesija    
Dzīvnieku reģistrācija  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0911-20130701&qid=1454439758288&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993D0623-19991223&qid=1454439216834&from=EN
 • Ministru kabineta 2014.gada noteikumi Nr.393 Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība - http://likumi.lv//ta/id/267 611?&search=on
  
Dzīvnieku labturība (Dzīvnieku aizsardzības likums)         
          Dzīvnieku veselība (Veterinārmedicīnas likums)
Infekcijas slimību profilakse Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanasInfekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtībaZoonozes    
 • Ministru kabineta 2007.gada noteikumi Nr.741 Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam - http://likumi.lv/doc.php?id=166030
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.477  2011.gada Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi - http://likumi.lv//ta/id/232285?&search=on
 
PVD plāni un programmas  
Kompensācijas
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20160101&qid=1457192761321&from=EN
 Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti; dzīvnieku līķi , vide 
 • Ministru kabineta 2012.gada noteikumi Nr.275 Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam - http://likumi.lv//ta/id/246783?&search=on
 
 • Ministru kabineta 2012.gada noteikumi Nr.274  Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam - http://likumi.lv//ta/id/246782?&search=on
 
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.1121 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei - http://likumi.lv//ta/id/222926?&search=on
 
 
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1114 Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām - http://likumi.lv//ta/id/198621?&search=on
  
Veterinārās zāles
 • Ministru kabineta 2006.gada noteikumi Nr.600  Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība - http://likumi.lv//ta/id/141448?&search=on
 • Ministru kabineta 2007.gada noteikumi Nr.319  Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām - http://likumi.lv//ta/id/157312?&search=on
  
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.831 Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles - http://likumi.lv//ta/id/195586?&search=on
 
 •  Ministru kabineta 2011.gada noteikumi Nr.258 Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles -   http://likumi.lv//ta/id/228389?&search=on
     
 • Ministru kabineta 2005.gada noteikumi Nr.847 Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem - http://likumi.lv//ta/id/121086?&search=on
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1456 Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm - http://likumi.lv//ta/id/202415?&search=on
 • Ministru kabineta 2008.gada noteikumi Nr.441  Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās - http://likumi.lv//ta/id/177101?&search=on
 
 • Ministru kabineta 2005.gada noteikumi Nr.377 Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā - http://likumi.lv//ta/id/109629?&search=on
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.784  Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību - http://likumi.lv//ta/id/215732?&search=on
  
Dzīvnieku Barība      
Veterinārārstu praktizēšanas tiesības un attiecības ar dzīvnieku īpašniekiem 
 •  Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.1173 Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu - http://likumi.lv//ta/id/223341?&search=on
 • Ministru kabineta 2013.gada noteikumi Nr.768 Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība - http://likumi.lv//ta/id/259748?&search=on
   
 • Ministru kabineta 2011.gada noteikumi Nr.566 Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības -  http://likumi.lv/doc.php?id=233738
 
 • Ministru kabineta 2011.gada noteikumi Nr.302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus - http://likumi.lv/doc.php?id=229148
 • Ministru kabineta 2011.gada noteikumi Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība - http://likumi.lv/doc.php?id=232789
  
 • Ministru kabineta 2003.gada noteikumi Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju - http://likumi.lv/doc.php?id=80418
 • Ministru kabineta 2007.gada noteikumi Nr.188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā - http://likumi.lv/doc.php?id=154840
 
 • Ministru kabineta 2013.gada noteikumi Nr.1531 Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā - http://likumi.lv/doc.php?id=263363  
 • Ministru kabineta 2007.gada noteikumi Nr.301 Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem - http://likumi.lv/doc.php?id=157010
  
 • Ministru kabineta 2013.gada noteikumi Nr.327  Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai - http://likumi.lv/doc.php?id=257784
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1065  Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai - http://likumi.lv/doc.php?id=198282
   
Veterinārā uzraudzība 
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.864 Noteikumi par references  laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā - http://likumi.lv/doc.php?id=195926&version_date=01.01.2010
  
Veterinārā uzraudzība dzīvniekus pārvietojot un tirdzniecībā ar dzīvniekiem
 • Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.143 Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm - http://likumi.lv//ta/id/88056?&search=on
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1647 Veterinārās prasības govju un cūku apritei - http://likumi.lv/doc.php?id=203048
 • Ministru kabineta 2006.gada noteikumi Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" – http://likumi.lv//ta/id/138789?&search=on
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību" - http://likumi.lv//ta/id/217723?&search=on
 • Ministru kabineta 2006. gada  noteikumi Nr. 235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība"  - http://likumi.lv//ta/id/131655?&search=on
 • Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei" - http://likumi.lv/doc.php?id=87970
 • Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm" - http://likumi.lv//ta/id/87574?&search=on 
 • Ministru kabineta 2008.gada noteikumi Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība" - http://likumi.lv//ta/id/182519?&search=on
 • Ministru kabineta 2008.gada noteikumi Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai" - http://likumi.lv//ta/id/176428?&search=on
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.34 Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli - http://likumi.lv/doc.php?id=203998
   
 • Ministru kabineta 2009.gada noteikumi Nr.1325 Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, to ievešanai Latvijā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm - http://likumi.lv/doc.php?id=200942
 
 • Ministru kabineta 2004. gada noteikumi Nr.895.  Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos - http://likumi.lv/doc.php?id=95641
 
 • KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0142-20150223&from=EN
  
 • Ministru kabineta 2010.gada noteikumi Nr.1121 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei - http://likumi.lv//ta/id/222926?&search=on
 
 • Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.147  Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā produktus no trešajām valstīm - http://likumi.lv/doc.php?id=88057
 
 
LVB un  starptautiskās veterinārmedicīnas organizācijas  
 FEEVA - The Federation of European Equine Veterinary Associations - http://www.fve.org/about_fve/organisations.php#FEEVA

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedoklis par LVB mītnes optimālo atrašanās vietu?


Sludinājumi

 • Vajadzīgs klientu speciālists veterinārajā segmentā
  EUGESTA Latvia aicina pieteikties uz amata vakanci "klientu speciālists" darbam veterinārajā segmentā. Pieteikties pa tālruni: 27499999.
  Pilns sludinājuma teksts.

   
  [Apskatīt]

 • PVD izsludina konkursu uz vakanci: inspektors veterinārās uzraudzības jomā
  Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Robežkontroles departamentakontroles punkta “Pāternieki” inspektors veterinārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2020. gada 31. decembrim). Darba vieta: KP “Pāternieki”, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads. Pieteikšanās līdz 2018. gada 23. martam. Pilns sludinājuma teksts.
  [Apskatīt]

 • PVD izsludina konkursu uz vakanci: inspektors veterinārās uzraudzības jomā
  Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Robežkontroles departamenta kontroles punkta “Terehova” inspektors veterinārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz noteiktu laiku). Darba vieta: KP “Terehova”, Zilupes novads. Pieteikšanās līdz  2018. gada 23. martam. Pilns sludinājuma teksts. 
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2017

2017. gada ziema (#4)   (10.03 MB) 
Veterinārārste Liene Dindone vērš uzmanību uz biežāku leptospirozes gadījumu skaitu suņiem pēdējā laikā.  Veterinārārsts Dainis Arbidāns piedāvā praktisku rakstu par problēmām slaucamajām govīm, bet veterinārais dermatologs Dr. Sebastian Viaud iepazīstina ar antibakteriālajiem peptīdiem.  
2017. gada rudens (#3)   (17.70 MB) 
Vienas pasaules - vienas medicīnas gaisotnē VŽ atrodamas 2 publikācijas: analītisks raksts par antimikrobiālo līdzekļu izlietojumu un rezistenci Eiropā no 2013.-2015. g. un pašmāju autoru kolektīva raksts par sarkocistozi cilvēkiem.  Numuru papildina fotomirkļi no vasaras sporta svētkiem hipijiskā gaisotnē. 
2017. gada vasara (#2)   (7.18 MB) 
VŽ informē par aktuālajiem notikumiem ar starptautisku skanējumu, t. sk. par Pasaules Veterinārās asociācijas Dr. Renee Carlson vizīti jūnija sākumā.  Šajā numura atradīsiet K. Kovaļenko rakstu par antibiotikām un D. Arbidāņa ieteikumus veselīgu teļu izaudzēšanai.    
2017. gada pavasaris (#1)   (11.86 MB) 
VŽ uzsāk rakstu sēriju par govīm - no atražošanas līdz rūpēm par teļu veselību.  Mazo dzīvnieku veterinārārstiem klīniskais gadījums par svešķermeni bronhā un par mazo dzīvnieku ādas parazitozēm.  Smaidam stāstu iz dzīves par čigāna zirgu piedāvā Māris Lācis.  

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2018